=== Typy premenných .{color:green}===
* String – reťazec do dĺžky 255 znakov
* Char – jeden znak (napr písmeno)
* Integer – celé číslo – od -32768 do 32767
* Real – číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou
* Boolean – pravda alebo nepravda (true/false)
* Text – textový súbor

=== Operácie .{color:green}===
Pre celé čísla sú definované nasledopvné operácie
* Sčítanie(+),
* Odčítanie(-)
* Násobenie (*)
* Celočíselné delenie (div)
* Zvyšok po celočíselnom delení (mod)

=== Prikazy základné .{color:green}===
## program .{color:red}
/—code pascal
program Hello; {urcenie mena programu}
\—

## var .{color:red}
prikaz, ktory hovori, ze idete definovat premenne.
/—code pascal
program Hello;

var {definicie premennych}
s: String; {meno : typ – cize s bude typu String}
pocet: Integer;

\—

## begin – end .{color:red}
Begin určuje začiatok “bloku” príkazov, end ho ukončuje. Každý program má aspoň jeden begin a end. Posledný end končí bodkou, všetky ostatné normálne bodkočiarkou. Za begin sa bodkočiarka nedáva.
/—code pascal
program Hello;

begin {zaciatok programu}
Write(‘Hello world’);
end. {koniec programu – end s bodkou}
\—

## priradenie – := .{color:red}
/—code pascal
a:=1+1; {v a bude 2}
\—
## write, writeln .{color:red}
rozdiel je v tom, ze writeln aj prejde na dalsi riadok, akoby bol na konci enter.
/—code pascal
var f: text;
s: string;

s:=’ahoj’;
writeln(‘s’); {vypise na obrazovku s}
writeln(s); {vypise na obrazovku obsah premennej s}
writeln(f,’s'); {vypise do suboru priradeneho premennej f znak s}
writeln(f,s); {vypise do suboru priradeneho premennej f obsah premennej s}
\—

## read, readln .{color:red}
nacitavanie
/—code pascal
var f: text;
s: string;

readln(s); {nacitava od uzivatela, pokial nezada enter do premennej s}
readln(f, s); {nacitava jeden riadok zo suboru f do premennej s}
\—

## if PODMIENKA then PRIKAZ1 else PRIKAZ2 .{color:red}
/—code pascal
program Decisions;

var
i: Integer;

begin
Writeln(‘Zadaj cislo’);
Readln(i);
if i > 5 then
Writeln(‘Vacsie ako 5′)
else
Writeln(‘Nie je vacsie ako 5′);
end.
\—

porovnávania:
* > vačší ako
* < menší ako
* >= väčší, alebo rovný ako
* <= menší, alebo rovný ako
* = rovný ako
* <> nerovný ako

výsledok porovnania je true alebo false a to môžete priradiť aj do nejakej premennej typu boolean.

/—code pascal
program Decisions;

var
i: Integer;
b: Boolean;

begin
Writeln(‘Zadaj cislo’);
Readln(i);
b := i > 5;
end.
\—
## for i:=ZACIATOK to KONIEC do PRIKAZ .{color:red}
nasledujuci cyklus sa vykona 10 krat (premenna i bude mat hodnoty 1 az 10)
/—code pascal
program Loops;

var
i: Integer;

begin
for i := 1 to 10 do
begin
Writeln(‘Ahoj’);
Writeln(‘toto je opakovanie cislo: ‘,i);
end;
end.
\—

## repeat – until PODMIENKA .{color:red}
opakovanie, dokedy sa nesplni podmienka za until-om.
/—code pascal
program Loops;

var
i: Integer;
s: String;

begin
i := 0;
repeat
i := i + 1;
Write(‘Enter a number: ‘);
Readln(s);
until (i = 10) or (s = 0);
end.
\—

## while PODMIENKA do PRIKAZ .{color:red}
opakovanie, dokedy podmienka plati.
/—code pascal
program Loops;

var
i: Integer;

begin
i := 0;
while i <= 10
begin
i := i + 1;
Writeln(‘Hello’);
end;
end.
\—

=== Prikazy pre reťazce a čísla .{color:green}===

## Length .{color:red}
vrati dlzku retazca
/—code pascal
program Strings;

var
s: String;
l: Integer;

begin
s ;= ‘Hello’;
l := Length(s);{l = 5}
end.
\—

## s[i] .{color:red}
vrati i-ty znak retazca
/—code pascal
program Strings;

var
s: String;
c: Char;

begin
s := ‘Hello’;
c := s[1];{c = ‘H’}
end.
\—

## Pos .{color:red}
vrati poziciu retazca v inom retazci
/—code pascal
program Strings;

var
s: String;
p: Integer;

begin
s := ‘Hello world’;
p := Pos(‘world’,s);
end.
\—

## Delete .{color:red}
vymaze cast retazca
/—code pascal
program Strings;

var
s: String;

begin
s ;= ‘Hello’;
Delete(s,1,1);{s = ‘ello’}
end.
\—

## Copy .{color:red}
vrati “podretazec” retazca
/—code pascal
program Strings;

var
s, t: String;

begin
s ;= ‘Hello’;
t := Copy(s,1,3);{t = ‘Hel’}
end.
\—

## Insert .{color:red}
vlozi do retazca podretazec
/—code pascal
program Strings;

var
s: String;

begin
s := ‘Hlo’;
Insert(‘el’,s,2);
end.
\—

## Str .{color:red}
prevod celeho cisla na retazec
/—code pascal
program Convert;

var
s: String;
i: Integer;

begin
s ;= ’123′;
Str(i,s);
end.
\—
## Val .{color:red}
prevedie retazec na cele cislo
/—code pascal
program Convert;

var
s: String;
i: Integer;

begin
i ;= 123;
Val(s,i,i);
end.
\—

## Int .{color:red}
z realneho cisla vrati cislo pred desatinnou ciarkou
/—code pascal
program Convert;

var
r: Real;

begin
r := Int(3.14);
end.
\—

## Frac .{color:red}
z realneho cisla vrati to co je za desatinnou ciarkou
/—code pascal
program Convert;

var
r: Real;

begin
r := Frac(3.14);
end.
\—

## Round .{color:red}
zaokruhlenie na cele cislo
/—code pascal
program Convert;

var
i: Integer;

begin
i := Round(3.14);
end.
\—

## Trunc .{color:red}
zrusi to co je za desatinnou ciarkou a vrati cele cislo
/—code pascal
program Convert;

var
i: Integer;

begin
i := Trunc(3.14);
end.
\—

## Random – Randomize .{color:red}
nahodne cisla, najskor treba zapnut ich generator pomocou randomize a potom sa dava, do akeho velkeho cisla sa ma nahodne cislo “vymysliet”.
/—code pascal
program Rand;

var
i: Integer;

begin
Randomize;
i := Random(101);
end.
\—

## sqr .{color:red}
mocnina cisla

## sqrt .{color:red}
odmocnina cisla

## ClrScr .{color:red}
vymazanie obrazovky

## TextColor .{color:red}
nastavenie farby textu

## TextBackground .{color:red}
nastavenie farby pozadia
/—code pascal
program Colors;

uses
crt;

begin
TextBackground(Red);
Writeln(‘Hello’);
TextColor(White);
ClrScr;
end.
\—

## GoToXY .{color:red}
posunie kurzir na poziciu X a Y na obrazovke. mame 80 stlpcov a 25 riadkov.
/—code pascal
program Coordinates;

uses
crt;

begin
GoToXY(10,5);
Writeln(‘Hello’);
end.
\—

## Window .{color:red}
urobi “malu obrazovku” v casti velkej, v ktorej sa bude iba pracovat.
/—code pascal
program Coordinates;

uses
crt;

begin
Window(1,1,10,5);
TextBackground(Blue);
ClrScr;
end.
\—

=== Prikazy pre prácu s textovými súbormi .{color:green}===

## Assign .{color:red}
priradenie premennej suboru
/—code pascal
program Files;

var
f: Text;

begin
Assign(f,’MyFile.txt’);
end.
\—

## Reset .{color:red}
otvori subor na citanie
/—code pascal
program Files;

var
f: Text;
s: String;

begin
Assign(f,’MyFile.txt’);
Reset(f);
while not eof(f) do
Readln(f,s);
end.
\—

## Rewrite .{color:red}
prepise subor, ak existuje, inak vytvori novy a otvori ho na pisanie
/—code pascal
program Files;

var
f: Text;

begin
Assign(f,’MyFile.txt’);
Rewrite(f);
Writeln(f,’A line of text’);
end.
\—

## Append .{color:red}
otvori subor na zapis a ide na jeho koniec
/—code pascal
program Files;

var
f: Text;
s: String;

begin
Assign(f,’MyFile.txt’);
Append(f);
Writeln(‘Some more text’);
Close(f);
end.
\—

## Close .{color:red}
uzavretie suboru po dokonceni prace s nim.