Niekedy je potrebné pracovať s premennými, ktoré nebudú len jednoduché typu String, integer, boolean, char…, ale budú sa skladať z viacerých typov. Napríklad chcete robiť evidenciu študentov a teda by sa vám hodilo mať premennú typu študent, ktorá by napríklad obsahovala meno študenta a jeho rok narodienia. Na toto slúži typ Record ( záznam).

=== Rercord – teória .{color:green}===
Slovom *Record* sa začína časť programu, kde sa definuje typ premennej, končí sa slovom *end*. Celé toto je v časti *Type*, ktorá je ešte pred definovaním premenných – časťou *var*.

/—code pascal
Type
NazovNovehoTypu = Record
nazov1: typ1;
nazov2: typ1;

end;

var
nazovPremennej: NazovNovehoTypu;
\—

V programe, ked sa pristupuje k jednotlivým premenným záznamu, robí sa to pomocou bodky :

/—code pascal
Type
NazovNovehoTypu = Record
nazov1: typ1;
nazov2: typ2;

end;

var
nazovPremennej: NazovNovehoTypu;

begin
nazovPremennej.nazov1:= …;
nazovPremennej.nazov2:= …;

writeln(nazovPremennej.nazov1);
end.
\—

=== Rercord – príklad .{color:green}===
/—code pascal
program Types;

Type
StudentRecord = Record
rocnik: Integer;
meno: String;
end;

var
student: StudentRecord;

begin
student.rocnik := 1990;
student.meno := ‘Janko Mrkvicka’;
write(‘Meno: ‘);
writeln(student.meno);
write(‘Rocnik: ‘);
writeln(student.rocnik);

readln;
end.

\—