1) vytvorte typ clovek – bude mat meno, priezvisko, rok narodenia
2) zadefinujte jednu premennu tohoto typu
3) nacitajte meno priezvisko a vek do tejto premennej
4) vytvorte proceduru co vypise daneho cloveka – vypise meno a priezvisko
5) vytvorte funkciu co vypocita rok 2007 – rok narodenia a vrati tento rozdiel
6) pouzite tieto funkcie a procedury v programe na vypisanie cloveka a vypisanie jeho veku.

/—code pascal
program katka2;

Type
clovek = Record
rok: Integer;
meno: String;
priezvisko:String;
end;

var
katka: clovek;
maria: clovek;

procedure vypis(c:clovek );
begin
Writeln(‘Ahoj ‘,c.meno, ‘ ‘, c.priezvisko);

end;

function vek(c: clovek) : Integer;
begin
vek := 2007 – c.rok;
end;

function dajCloveka : clovek;
begin
writeln(‘zadaj meno’);
readln(dajCloveka.meno);
writeln(‘zadaj priezvisko’);
readln(dajCloveka.priezvisko);
writeln(‘zadaj rok’);
readln(dajCloveka.rok);

end;

begin
katka := dajCloveka;
maria := dajCloveka;

vypis(katka);
writeln( ‘mas ‘, vek(katka), ‘ rokov’);
vypis(maria);
writeln( ‘mas ‘, vek(maria), ‘ rokov’);
readln;

end.
\—